Verander management

Van vertrouwen naar resultaten

Ik help organisaties wijzer op weg!

Mijn ervaring

Ik heb brede ervaring met veranderopgaven, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. In alle directie- en managementfuncties die ik heb uitgevoerd was sprake van veranderopgaven die te maken hadden met noodzakelijke kostenreducties, veranderende wetgeving, onvoldoende prestaties, maatschappelijke ontwikkelingen of de behoefte aan het zetten van een volgende stap in ontwikkeling. Hieronder enkele voorbeelden van deze opdrachten en de behaalde resultaten.

Hogere kwaliteit en lagere kosten

Toenemende concurrentie dwong KPN tot het doorvoeren van grote kostenreductie-operaties. Ik heb dit voor mijn afdeling Business Intelligence aangepakt door klantgericht te gaan werken, business teams 

Lees meer

te introduceren, te snijden in het pakket van reguliere rapportages en een heldere scheiding te creëren tussen operational excellence en maatwerk. Daarnaast is de IT-infrastructuur sterk verbeterd door de implementatie van een nieuw datawarehouse. Het aantal medewerkers is teruggebracht van 65 naar 21.

Nieuw dienstverleningsconcept

Met de introductie van Antwoord 2.0 werd een nieuwe visie op gemeentelijke dienstverlening neergelegd. Onder mijn leiding is deze visie vertaald naar de Almeerse gemeentelijke organisatie en zijn 

Lees meer

balies, callcenter en het internet als klantkanalen verder vormgegeven. Ook is de “Almere-app” ontwikkeld. De waardering voor de dienstverlening is in die operiode sterk gestegen.

Nieuwe toekomst Energiehuis

Het Energiehuis in Dordrecht is een prachtig oud en opgeknapt industrieel pand waarin enkele cultuurorganisaties met elkaar samenwerken binnen een stichting. Er werd echter fors verlies geleden op de exploitatie 

Lees meer

van het Energiehuis. Mijn opdracht was om de financiële situatie helder te krijgen, bezuinigingen door te voeren en een visie op te stellen voor de toekomstige structuur van de stichting. Resultaat is dat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd, kosten behoorlijk zijn gereduceerd en een nieuw perspectief is vastgesteld, dat daarna ook is geïmplementeerd.

Vernieuwen regionale samenwerking

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden was al zo’n 10 jaar sprake van samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Er was behoefte aan meer energie en focus in de samenwerking. Ik heb daar met een 

Lees meer

veranderteam een nieuwe samenwerkingsconcept geïntroduceerd (“Grenzeloos Samenwerken”): een netwerkorganisatie van gemeenten, provincies, waterschap, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De samenwerking heeft nieuwe focus en wordt als voorbeeld in de omgeving gezien.

Sociale Dienst aanpassen aan WWB

Door de introductie van de Wet Werk en Bijstand (2004) moest de Dienst Sociale Zaken in Almere zich ontwikkelen van “uitkeringsfabriek” naar een organisatie die mensen naar maatschappelijke activiteit 

Lees meer

begeleidt. Samen met een team heb ik deze verandering in cultuur en structuur vormgegeven. Uiteindelijk heeft deze operatie geleid tot een fors overschot op het uitkeringsbudget (I-budget), snellere doorlooptijden en een lagere uitkeringsdichtheid.

Opzetten nieuwe control-organisatie

KPN Research was een organisatie waar de sturing op financiën en prestatie-indicatoren nog in de kinderschoenen stond. Ik heb met een team van specialisten een nieuwe control-organisatie vormgegeven en een 

Lees meer

rapportage- en verantwoordingsstructuur geimplementeerd. Daardoor kreeg het management veel meer grip op de prestaties van de organisatie en kreeg de mogelijkheid om bij te sturen waar dat nodig was.

7

Mijn aanpak

De kern van mijn aanpak is gebaseerd op een verbinding tussen hoofd (structuur), hart (passie) en handen (resultaat). Een goede balans daartussen vergroot het succes van een veranderproces aanmerkelijk.

Ik neem de tijd om verbinding te leggen en te luisteren. Zo bouw ik aan vertrouwen. En door het stellen van de juiste vragen kom ik snel tot de kern van de situatie. Zo analyseer ik hoe het gaat: wat gaat er goed en wat kan beter? Ik structureer de informatie zodanig dat er helderheid en overzicht ontstaat en neem mensen daarin mee. Samen met betrokkenen bouwen we op basis van deze resultaten aan een gezamenlijk beeld voor de toekomst. Door het ontwikkelen van een goed plan en een stevige sturing kom ik uiteindelijk samen met de organisatie tot daadwerkelijke realisatie van dat toekomstbeeld.

Afhankelijk van de situatie en de gewenste verandering werk ik met verschillende methodieken voor verandermanagement, zoals het 7S-model van McKinsey of Kotter’s Theory. Maar het belangrijkste is om met hoofd, hart en handen tot een succesvolle verandering te komen.

7

aanbevelingen

Hieronder volgt een aantal aanbevelingen van mensen met wie ik in de afgelopen periode nauw heb samengewerkt. Kernwoorden die hieruit naar voren komen zijn: enthousiast, strategisch, samenwerkend, groot schakelvermogen, koersvast, resultaatgericht, kan goed luisteren, knopen doorhakken, humor, zelfreflectie, open, geïnteresseerd, stelt de juiste vragen, rust, professioneel, goed georganiseerd en creatief.

Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden

Ik heb Kees, als lid van het Dagelijks Bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, leren kennen als een plezierig mens met hart voor de regio. Met veel enthousiasme heeft hij bijgedragen aan de regionale 

Lees meer

samenwerking zoals we die nu kennen. Zijn attentheid, positiviteit en constructieve manier van werken blijven mij bij.

Dennis van der Voort, gebiedsregisseur provincie Zuid-Holland

Zeer prettig samengewerkt met Kees in een regionaal bestuurlijke omgeving. Kees legt met gevoel de juiste bestuurlijke contacten en ‘loopt makkelijk binnen’ bij bestuurders als graag geziene gast. Kees was

Lees meer

verantwoordelijk voor het onderhouden van een breed ambtelijk en bestuurlijk netwerk en deed dat met verve. Kees is prettig in de omgang, stelt de juiste vragen, heeft gevoel voor de bestuurlijke aspecten en staat altijd klaar. Daarnaast heb ik Kees ervaren als een mensen-mens met rust, begrip en een zeer open houding naar ook persoonlijke zaken die spelen en besproken kunnen worden als je als collega’s prettig met elkaar omgaat. Woorden die bij opkomen: professioneel en goed georganiseerd, zowel zakelijk als persoonlijk en een warme persoonlijkheid.

Sjoerd Veerman, programmamanager Vijfheerenlanden

Kees heeft het regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omgevormd van een traditioneel verlengd lokaal bestuur naar een opgavegerichte moderne samenwerking. Grens ontkennend samenwerken van overheden, 

Lees meer

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om opgaven tot een goed einde te brengen – dat was zijn bijdrage. Hij is de man van de creativiteit. Nieuwe invalshoeken bedenken en ruimte bieden voor alle deelnemers. Kees is geïnteresseerd en betrokken bij de mensen die hij tegenkomt in de opgave-arena. Met een goed gevoel voor verhoudingen ruimte gevend aan ieders mening om het samenwerken tot een succes te maken. Als programmamanager van de Arbeidsmarktregio Gorinchem leerde ik deze wegwijzer voor anders samenwerken kennen.

Dirk van der Borg, vml burgemeester Molenlanden

Kees zijn bureau heet “Wijzer op Weg”. Dat is een toepasselijk naam; een naam die helemaal aangeeft waar Kees jou/jullie in kan helpen. Wij hebben samen getrokken aan het project “Grenzeloos Samenwerken”, hij als 

Lees meer

regiosecretaris/directeur en ik als bestuurder. Dat was een perfecte samenwerking op hoog strategisch niveau. Een netwerksamenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke instellingen op zeer diverse beleidsterreinen. Zijn schakelvermogen is groot. Hij is koersvast, kan goed luisteren en is in staat ambities in daden om te zetten. Prettige man op mee samen te werken. Hij maakt je wijzer door zijn kennis, gedrag en ervaring.

Margiet den Breejen, office-manager regio AV

Ik heb 6 jaar met Kees op het regiobureau AV samengewerkt en Kees leren kennen als iemand die met creativiteit nieuwe invalshoeken kon bedenken en zaken een positieve wending kon geven. Kees is altijd geïnteresseerd en  

Lees meer

betrokken bij de mensen om hem heen. Hij heeft zeker geen 8 tot 5 mentaliteit en was als leidinggevende een ‘meewerkend voorman’ binnen de organisatie die knopen kon doorhakken. Met daarbij een goed gevoel voor humor en de nodige zelfspot en ruimte gevend aan ieders mening was het bijzonder prettig werken met Kees.

Daan Willems, senior adviseur Waterschap Rivierenland

Met Kees heb ik fijn samengewerkt in de regionale samenwerking Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Grenzenloos Samenwerken. Kees heeft een goed oog voor de formele en informele samenwerking die nodig is in 

Lees meer

een regio en weet deze aan te jagen. Hij doet dat op een prettige, open en warme manier. Hij geeft en laat je de ruimte om zelf met goede initiatieven te komen. Het begrip ‘warm organiseren’ wat ik via Kees geleerd heb, is hem op het lijf geschreven. Daarnaast heeft Kees ook altijd interesse en betrokkenheid getoond in het persoonlijke wel en mee van de collega’s in het netwerk.